AKTUALNOŚCI

=====================================================

Politechnika Śląska podpisała porozumienie o współpracy z Przedsiębiorstwem Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach

W dniu 22 lipca br. pomiędzy Politechniką Śląską reprezentowaną przez
prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka – Rektora Politechniki Śląskiej
a Przedsiębiorstwem Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. reprezentowanym przez
Magdalenę Budny – Prezes Zarządu została zawarta umowa o współpracy w zakresie wspólnych badań naukowych, edukacji oraz rozwoju kadry.

Celem umowy jest zacieśnienie współpracy między sektorem nauki
i przemysłu, w tym aplikowanie o środki finansowe, realizacja projektów badawczych i rozwojowych oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Studenci będą mieli możliwość realizacji badań w ramach projektów studenckich, prac dyplomowych magisterskich, projektów inżynierskich
oraz prac doktorskich, a także możliwość odbycia praktyk i staży.

Współpraca obejmuje również wspólne realizowanie wykładów i szkoleń
dla pracowników i studentów.

Skan umowy pomiędzy Politechniką Śląską a Przedsiębiorstwem Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

 

=====================================================

UWAGA!

Szanowni Państwo, uczestnicy konferencji MEMPEP.
Z powodu sytuacji epidemicznej COVID-19, konferencja została przełożona na 2021 rok. Wszystkie dotychczasowe rejestracje uczestników konferencji są aktualne, a przesłane streszczenia i pełne teksty prac są procedowane w normalnym trybie. Kolejne teksty prac można nadsyłać w sposób ciągły.

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Inżynierii Wody i Ścieków
Politechniki Śląskiej
ma zaszczyt zaprosić do udziału  w:

XIII Konferencji Naukowej
Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska

MEMPEP 2021

Więcej informacji o konferencji można znaleźć pod adresem: http://mempep2021.systemcoffee.pl/
lub w komunikacie organizatorów konferencji:

Komunikat organizatorów konferencji MEMPEP 2021

Podstawowe Informacje o Katedrze

Współczesne technologie oczyszczania strumieni wodnych i odzysku wody to złożony ciąg zintegrowanych reakcji chemicznych,  procesów biologicznych oraz procesów technologicznych. Katedra Inżynierii Wody i Ścieków  realizuje kompleksowe badania w zakresie doboru technologii uzdatniania wód podziemnych i powierzchniowych do celów bytowo-gospodarczych i przemysłowych.  W ramach działalności Katedry prowadzone są także badania nad oczyszczaniem ścieków komunalnych i przemysłowych z usuwaniem biogenów a także substancji antropogenicznych  przy zastosowaniu takich metod, procesów i technologii jak: koagulacja, filtracja klasyczna, filtracja membranowa, utlenianie przy pomocy utleniaczy oraz procesów zaawansowanego utleniania. Prace badawcze prowadzone przez pracowników Katedry  dotyczą szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej, zarówno w systemach komunalnych jak i przemysłowych. Pracownicy naszej Katedry prowadzą także działalność dydaktyczną na kierunkach studiów realizowanych w ramach działalności Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, w tym na wielokrotnie wyróżnianym tytułem najlepszego w kraju kierunku Inżynieria Środowiska.

Katedra posiada w swym dorobku:

  • Ponad 40 lat doświadczeń w prowadzeniu prac naukowych, badawczych i przemysłowych związanych z różnorodnymi problemami gospodarki wodno-ściekowej.
  • Wieloletnie doświadczenie w działalności dydaktycznej, szkoleniowej oraz w popularyzowaniu wiedzy z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.
  • Liczne opracowania projektów koncepcyjnych.
  • Znaczący dorobek w dziedzinie ekspertyz technicznych.
  • Unikatowe laboratoria, wyposażone w aparaturę do badania wody i ścieków, zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami Unii Europejskiej.
  • Szerokie kontakty z przedsiębiorstwami przemysłowymi z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.