Podstawowe Informacje o Katedrze

Współczesne technologie oczyszczania strumieni wodnych i odzysku wody to złożony ciąg zintegrowanych reakcji chemicznych,  procesów biologicznych oraz procesów technologicznych. Katedra Inżynierii Wody i Ścieków  realizuje kompleksowe badania w zakresie doboru technologii uzdatniania wód podziemnych i powierzchniowych do celów bytowo-gospodarczych i przemysłowych.  W ramach działalności Katedry prowadzone są także badania nad oczyszczaniem ścieków komunalnych i przemysłowych z usuwaniem biogenów a także substancji antropogenicznych  przy zastosowaniu takich metod, procesów i technologii jak: koagulacja, filtracja klasyczna, filtracja membranowa, utlenianie przy pomocy utleniaczy oraz procesów zaawansowanego utleniania. Prace badawcze prowadzone przez pracowników Katedry  dotyczą szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej, zarówno w systemach komunalnych jak i przemysłowych. Pracownicy naszej Katedry prowadzą także działalność dydaktyczną na kierunkach studiów realizowanych w ramach działalności Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, w tym na wielokrotnie wyróżnianym tytułem najlepszego w kraju kierunku Inżynieria Środowiska.

Katedra posiada w swym dorobku:

  • Ponad 40 lat doświadczeń w prowadzeniu prac naukowych, badawczych i przemysłowych związanych z różnorodnymi problemami gospodarki wodno-ściekowej.
  • Wieloletnie doświadczenie w działalności dydaktycznej, szkoleniowej oraz w popularyzowaniu wiedzy z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.
  • Liczne opracowania projektów koncepcyjnych.
  • Znaczący dorobek w dziedzinie ekspertyz technicznych.
  • Unikatowe laboratoria, wyposażone w aparaturę do badania wody i ścieków, zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami Unii Europejskiej.
  • Szerokie kontakty z przedsiębiorstwami przemysłowymi z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.